Category: Past

Significance and Need for Social Science Research – The Indian Scenario

Download File

Dr. B.M. alias Santosh Thakare Bu milleti bugün idam sehpasý karþýsýnda bulunduran iþlerin ve hareketlerin kaynaðý hayaldir, duygulardýr. Uzaklara gitmeye gerek yok. Bu milletin genel seferberliðinin hangi gerçeðe, hangi gerçek hesaba dayandýðýný bir defa düþününüz. Bunun sex hikayeleri tek sebebi duygulardýr! Umumî Savaþ’a, bu milleti götüren nedir? Hangi gerçektir? Duygudur! Daha ilerisine gidelim, geçmiþimize dönelim; […]

Development of Abandoned Mine backfill Material by Utilizing the Power Plant By-products

Download File

Chun-sik Kim1, Seong-Young Nam2, Shin-Seok Seo, Keon-Ho Lee3,   Seung-Eui Min4, Hyoung-Woo Lee5,Ji-Whan Ahn6, Choon Han7 Genç Cumhuriyet, yakýlmýþ, yýkýlmýþ bir Bursa’dan kýsa sürede modern bir kent yaratmayý baþardý. Yeniden ipek fabrikalarý kuruldu, gerek kent merkezi, gerekse ilçe ve köylerinde büyük bir imar atýlýmý baþladý. Cumhuriyet devrimlerine bursalı escortlar de sahip çýkan Bursa, çok kýsa süre içinde büyük bir […]

Page 493 of 577
© 2016 - 2023 Frontier Theme