Development of Abandoned Mine backfill Material by Utilizing the Power Plant By-products

Download File

Chun-sik Kim1, Seong-Young Nam2, Shin-Seok Seo, Keon-Ho Lee3,   Seung-Eui Min4, Hyoung-Woo Lee5,Ji-Whan Ahn6,

Choon Han7
Genç Cumhuriyet, yakýlmýþ, yýkýlmýþ bir Bursa’dan kýsa sürede modern bir kent yaratmayý baþardý. Yeniden ipek fabrikalarý kuruldu, gerek kent merkezi, gerekse ilçe ve köylerinde
büyük bir imar atýlýmý baþladý. Cumhuriyet devrimlerine bursalı escortlar de sahip çýkan Bursa, çok kýsa süre içinde büyük bir geliþme göstererek ülkenin dördüncü büyük kenti haline geldi. Atatürk, milli mücadelenin merkezi olan Ankara’yý baþkent yaptý ama Bursa’yý da çok sever ve ilgi gösterirdi. Nitekim Atatürk’ün en çok ziyaret ettiði illerin baþýnda Bursa gelir. Atatürk, 1922 yýlýndan ölümüne kadar Bursa’ya 18 kez gelmiþtir.
Atatürk, Kurtuluþ Savaþý’nýn hemen nilüfer escort ertesinde, 17 Ekim 1922 tarihinde Bursa’ya ilk ziyaretini yapmýþtý. Bu gezisi sýrasýnda yaptýðý konuþmasýnda Atatürk: “Artýk ordularýmýzýn yaptýðý savaþ bitti. Þimdi eðitim ve ekonomik alanda bir savaþa hazýrlanýyoruz” demiþti.
31 Aðustos – 11 Eylül 1924 tarihlerindeki üçüncü geliþinde ise Atatürk artýk cumhurbaþkanýdýr. Bursa’nýn kurtuluþ törenlerinde yaptýðý konuþmada þunlarý söylemiþtir: “Devrimlerimiz, Türkiye’nin yüzyýllar için mutluluðunu yüklenmiþtir. Bize bursa görükle escort düþen, onu anlatmak ve deðerlendirerek çalýþmaktýr”.
Atatürk, yapacaðý her devrim öncesinde mutlaka Anadolu’yu gezer, nabýz yoklardý. Bu gezilerine de Bursa’dan baþlardý. Yine Harf Devrimi öncesinde, 27 Aðustos 1928 tarihinde Bursa’ya gelmiþti.
26 Mart 1937 tarihindeki geliþinde ise Bursa gençlerine bir söylev vermiþti: “Yorulmadan beni izleyeceðinizi osmangazi escort söylüyorsunuz. Fakat arkadaþlar, benim sizden istediðim, yorulduðunuz zaman dahi, durmadan yürümek, dinlenmeden beni takip etmektir. Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatlarý, yorulsanýz dahi beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla yorulmazlar.”
Atatürk, en renkli gezisini de aramýzdan ayrýldýðý yýl, 1 Þubat 1938 tarihinde Bursa’ya yapmýþtý. Uzun süredir hasta olan Atatürk, Bursa’da dans etti, eðlendi. Adeta son baharýný yaþadý Bursa’da… Atatürk kendisi için Bursa Belediye salonunda verilen baloda öylesine neþelendi ki, orkestrayý durdurup zeybek çaldýrdý. Salonun ortasýna geçip zeybek oynadý. Bursa, Atatürk Türkiye’si ile aydýnlandý. Bütün Türkiye gibi Bursa ve Bursalýlar da ona çok þey borçlu. Bütün Türkiye gibi Bursalýlar da onu asla unutmayacak…
Antik adý ‘Prusa’ olan Bursa þehri, MÖ. 7. yüzyýlda gemlik escort þehre yerleþen ve MÖ. 327’de baðýmsýz bir krallýk haline gelen Bithynialýlar tarafýndan MÖ. 2.yüzyýlda kurulmuþtur. M.Ö 88 yýlýnda Pontus Kralý Bithynia’ya saldýrarak yenilgiye uðratmýþ ve bölge tamamen Roma egemenliðine girmiþtir. Bu dönemde þehir “Prusa Olympium “ olarak anýlmýþtýr. Roma Ýmparatoru Theodose’nin ölümünden sonra imparatorluðu iki oðlu arasýnda paylaþtýrýlmýþ, Bursa Doðu Roma(Bizans) Ýmparatorluðunun içinde kalmýþtýr.

Updated: — 3:02 pm
© 2016 - 2020 Frontier Theme