Significance and Need for Social Science Research – The Indian Scenario

Download File

Dr. B.M. alias Santosh Thakare
Bu milleti bugün idam sehpasý karþýsýnda bulunduran iþlerin ve hareketlerin kaynaðý hayaldir, duygulardýr. Uzaklara gitmeye gerek yok. Bu milletin genel seferberliðinin hangi gerçeðe, hangi gerçek hesaba dayandýðýný bir defa düþününüz. Bunun sex hikayeleri tek sebebi duygulardýr! Umumî Savaþ’a, bu milleti götüren nedir? Hangi gerçektir? Duygudur! Daha ilerisine gidelim, geçmiþimize dönelim; küçük bir tarihî olay: Sadrazam Kara Mustafa Paþa, bu milleti Viyana kapýlarýna götürürken bütün Kuzey Almanya’yý zapt ve fethederek dünya çapýnda bir Osmanlý Ýmparatorluðu yapmak hülyasýna düþmüþtü. Fakat, zavallý babamýz düþünmüyordu ki bütün bu zafer emelleri peþinde dolaþýrken, bu giriþimler torunlara, babadan miras kalmýþ yerlerini kaybettirmek için zemin hazýrlýyordu. Fakat efendiler! Bu topluluðun büyük bir imparatorluk, maddî bir izmir escort imparatorluk halinde bir noktadan yönetilmesini düþünmek istiyorsak bu bir hayaldir! Bilime, mantýða, tekniðe aykýrý bir þeydir! Dikkat ediniz ve bir tarihî gerçek, bir teknik ve bilimsel gerçek olarak daima hatýrda tutunuz ki, bir siyasî cismin sýnýrýný geçemeyeceði bir güç sonlanmasý vardýr! Nasýl ki bir insanýn normal þekillenmesi için birtakým mâkul ve doðal hatlar vardýr. Eðer bu hatlar doðallýktan uzaklaþýrsa, eðer insanýn þekillenmesinde bu hatlarýn tecavüz edilmesi söz konusu olursa, o zaman karþýmýzda ya hiç geliþmemiþ bir cüce veyahut dev gibi bir þey görürsünüz! Ýnsanýn þekillenmesi için böyle olduðu gibi insanlardan meydana gelen topluluklarda da bu kural aynen mevcut ve geçerlidir. Birkaç yüzyýl evvelki durumumuza gözlerinizi çeviriniz: Afrikalar, Suriyeler, Iraklar, Makedonyalar, Bulgaristan, Sýrbistan ve diðerleri… Bütün bu ülkeleri göz önüne alýnýz. Bütün bu ortam, bu geniþ sýnýr içerisinde iklimi çeþitli ve orada oturan milletlerin huylarý çeþitli, her þey çeþitli olduktan sonra bunlarýn hepsini bir imparatorluk altýnda bulundurmak ve yaþatmak mümkün müydü? Doðaya, akla ve doða yasasýna aykýrý olduðundan dolayý sonucun ne olduðunu görüyorsunuz!
1921 (Atatürk’ün S.D.I, s. 193-195)Panislâmizm Panturanizm hakkýndaMuhtelif milletleri, ortak ve genel bir unvan altýnda toplamak ve bu çeþitli unsur kitlelerini ayný hukuk ve þartlar altýnda bulundurarak kuvvetli bir devlet kurmak, parlak ve çekici bir siyasal görüþtür. Fakat aldatýcýdýr. Hatta, hiçbir sýnýr tanýmayarak, dünyada mevcut bütün Türkleri de bir devlet halinde birleþtirmek, eriþilmesi imkânsýz bir hedeftir. Bu, yüzyýllarýn ve yüzyýllarca yaþamýþ olan insanlarýn izmir escort bayan çok acý, çok kanlý olaylar ile meydana koyduðu bir gerçektir.
Panislâmizm, panturanizm siyasetinin baþarý saðladýðýna ve dünyayý uygulama alaný yapabildiðine tarihte tesadüf edilmemektedir. Irk farký gözetmeksizin bütün insanlýðý içine alan cihangirane devlet kurma tutkularýnýn sonuçlarý da tarihte yazýlýdýr. Müstevli olmak hevesleri, söz konumuzun
dýþýndadýr. Ýnsanlara her türlü duygularýný ve özel baðlantýlarýný unutturup onlarý kardeþlik ve tam bir eþitlik içinde birleþtirerek, insanî bir devlet kurmak görüþü de kendine özgü þartlara sahiptir.
Büyük devletler kuran atalarýmýz, büyük ve kapsamlý uygarlýklara da sahip olmuþtur. Bunu aramak, incelemek,Türklüðe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.
(Afetinan, Atatürk Hakkýnda H. B. , s.297)Türk çocuðu atalarýný tanýdýkça, daha büyük iþler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktýr.
(Afetinan, Atatürk Hakkýnda H.B..S.297)Türkleri bütün dünyaya geri bir millet olarak tanýtan görüþ, bizim de içimize girmiþtir. Dört yüz çadýrlýk göçebe bir kabileden bir imparatorluk ve millet tarihini baþlatmak suretiyle imparatorluk zamanýnda bornova escort Türklerin görüþü de bu merkezdeydi. Evvelâ, millete tarihini, soylu bir millete mensup bulunduðunu, bütün uygarlýklarýn anasý olan ileri bir milletin çocuklarý olduðunu öðretmeliyiz.
1930 (Ahmet Hamdý Baþar, Atatürk’le 3 ay, s. 122)Büyük iþleri yalnýz büyük milletler yapar.
(Afetinan, Kemal Atatürk’ü Anarken, 1956, s. 196)Eðer bir millet büyükse kendisini tanýmakla daha büyük olur.
(Hikmet Bayur, T.D.K. Türk Dili, Belleten, No: 33, 1938, s. 16)Anadolu’nun ilk halký

Updated: — 3:03 pm
© 2016 - 2020 Frontier Theme