Significance and Need for Social Science Research – The Indian Scenario

Download File

Dr. B.M. alias Santosh Thakare
Bu milleti bugün idam sehpasý karþýsýnda bulunduran iþlerin ve hareketlerin kaynaðý hayaldir, duygulardýr. Uzaklara gitmeye gerek yok. Bu milletin genel seferberliðinin hangi gerçeðe, hangi gerçek hesaba dayandýðýný bir defa düþününüz. Bunun sex hikayeleri tek sebebi duygulardýr! Umumî Savaþ’a, bu milleti götüren nedir? Hangi gerçektir? Duygudur! Daha ilerisine gidelim, geçmiþimize dönelim; küçük bir tarihî olay: Sadrazam Kara Mustafa Paþa, bu milleti Viyana kapýlarýna götürürken bütün Kuzey Almanya’yý zapt ve fethederek dünya çapýnda bir Osmanlý Ýmparatorluðu yapmak hülyasýna düþmüþtü. Fakat, zavallý babamýz düþünmüyordu ki bütün bu zafer emelleri peþinde dolaþýrken, bu giriþimler torunlara, babadan miras kalmýþ yerlerini kaybettirmek için zemin hazýrlýyordu. Fakat efendiler! Bu topluluðun büyük bir imparatorluk, maddî bir izmir escort imparatorluk halinde bir noktadan yönetilmesini düþünmek istiyorsak bu bir hayaldir! Bilime, mantýða, tekniðe aykýrý bir þeydir! Dikkat ediniz ve bir tarihî gerçek, bir teknik ve bilimsel gerçek olarak daima hatýrda tutunuz ki, bir siyasî cismin sýnýrýný geçemeyeceði bir güç sonlanmasý vardýr! Nasýl ki bir insanýn normal þekillenmesi için birtakým mâkul ve doðal hatlar vardýr. Eðer bu hatlar doðallýktan uzaklaþýrsa, eðer insanýn þekillenmesinde bu hatlarýn tecavüz edilmesi söz konusu olursa, o zaman karþýmýzda ya hiç geliþmemiþ bir cüce veyahut dev gibi bir þey görürsünüz! Ýnsanýn þekillenmesi için böyle olduðu gibi insanlardan meydana gelen topluluklarda da bu kural aynen mevcut ve geçerlidir. Birkaç yüzyýl evvelki durumumuza gözlerinizi çeviriniz: Afrikalar, Suriyeler, Iraklar, Makedonyalar, Bulgaristan, Sýrbistan ve diðerleri… Bütün bu ülkeleri göz önüne alýnýz. Bütün bu ortam, bu geniþ sýnýr içerisinde iklimi çeþitli ve orada oturan milletlerin huylarý çeþitli, her þey çeþitli olduktan sonra bunlarýn hepsini bir imparatorluk altýnda bulundurmak ve yaþatmak mümkün müydü? Doðaya, akla ve doða yasasýna aykýrý olduðundan dolayý sonucun ne olduðunu görüyorsunuz!
1921 (Atatürk’ün S.D.I, s. 193-195)Panislâmizm Panturanizm hakkýndaMuhtelif milletleri, ortak ve genel bir unvan altýnda toplamak ve bu çeþitli unsur kitlelerini ayný hukuk ve þartlar altýnda bulundurarak kuvvetli bir devlet kurmak, parlak ve çekici bir siyasal görüþtür. Fakat aldatýcýdýr. Hatta, hiçbir sýnýr tanýmayarak, dünyada mevcut bütün Türkleri de bir devlet halinde birleþtirmek, eriþilmesi imkânsýz bir hedeftir. Bu, yüzyýllarýn ve yüzyýllarca yaþamýþ olan insanlarýn izmir escort bayan çok acý, çok kanlý olaylar ile meydana koyduðu bir gerçektir.
Panislâmizm, panturanizm siyasetinin baþarý saðladýðýna ve dünyayý uygulama alaný yapabildiðine tarihte tesadüf edilmemektedir. Irk farký gözetmeksizin bütün insanlýðý içine alan cihangirane devlet kurma tutkularýnýn sonuçlarý da tarihte yazýlýdýr. Müstevli olmak hevesleri, söz konumuzun
dýþýndadýr. Ýnsanlara her türlü duygularýný ve özel baðlantýlarýný unutturup onlarý kardeþlik ve tam bir eþitlik içinde birleþtirerek, insanî bir devlet kurmak görüþü de kendine özgü þartlara sahiptir.
Büyük devletler kuran atalarýmýz, büyük ve kapsamlý uygarlýklara da sahip olmuþtur. Bunu aramak, incelemek,Türklüðe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur.
(Afetinan, Atatürk Hakkýnda H. B. , s.297)Türk çocuðu atalarýný tanýdýkça, daha büyük iþler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktýr.
(Afetinan, Atatürk Hakkýnda H.B..S.297)Türkleri bütün dünyaya geri bir millet olarak tanýtan görüþ, bizim de içimize girmiþtir. Dört yüz çadýrlýk göçebe bir kabileden bir imparatorluk ve millet tarihini baþlatmak suretiyle imparatorluk zamanýnda bornova escort Türklerin görüþü de bu merkezdeydi. Evvelâ, millete tarihini, soylu bir millete mensup bulunduðunu, bütün uygarlýklarýn anasý olan ileri bir milletin çocuklarý olduðunu öðretmeliyiz.
1930 (Ahmet Hamdý Baþar, Atatürk’le 3 ay, s. 122)Büyük iþleri yalnýz büyük milletler yapar.
(Afetinan, Kemal Atatürk’ü Anarken, 1956, s. 196)Eðer bir millet büyükse kendisini tanýmakla daha büyük olur.
(Hikmet Bayur, T.D.K. Türk Dili, Belleten, No: 33, 1938, s. 16)Anadolu’nun ilk halký

© 2016 - 2020 Frontier Theme

slot online deposit pulsa

judi slot online playtech

agen slot terpercaya

agen togel online terpercaya

situs login sbobet

agen judi poker

situs judi poker

daftar agen poker online

slot online tanpa potongan

slot pragmatic

web slot paling gacor

slot online terlengkap

agen slot panen138

liga88

MASTERKIU

qq2889

aoncash

judi online terpercaya

panen138 slot

daftar slot138

situs agen slot terpercaya

slot online uang asli

situs slot online

apk judi slot online

daftar situs judi slot online terpercaya

daftar judi slot online

judi slot online terpercaya

situs bandar judi online

situs judi slot online terpercaya 2021

situs judi online domino

kumpulan situs judi online

situs judi online terpercaya

agen joker123 terpercaya

cara daftar joker123

download apk slot joker123

cara daftar akun joker123

download game joker123

login slot joker123

slot online deposit pulsa

judi slot online terbaru

situs judi slot online terpercaya

slot online terbaru

slot game online

situs agen judi bola

slot online via pulsa

cara judi bola online

agen judi poker terpercaya

slot joker123 terpercaya

judi slot joker123 terbaik

slot online terpercaya2021

link slot joker123

jackpot terbesar joker123

judi bola online resmi

agen judi slot online

cara menang bermain joker123

daftar judi slot online

situs agen slot online

situs daftar slot online

slot online indonesia

judi slot online terlengkap

slot online terpercaya

slot online resmi

situs judi poker resmi

website judi poker online

judi poker

judi poker domino online

judi poker indonesia

judi poker resmi

bandar judi poker

judi poker di indonesia

judi poker online terdahsyat

dewa poker judi online

judi bola online

judi online mesin bola tangkas

agen judi bola asia

judi bola online terbaik

bursa judi bola

judi online bola tangkas

agen judi bola dunia

istilah dalam judi bola

judi bola bonus deposit

dunia judi bola

judi slot online apk

agen slot online terpercaya

game slot online terpercaya

apk slot online

link judi slot online

menang slot online

slot game online terpercaya

judi slot online deposit pulsa

joker game slot online

situs slot online indonesia

daftar sbobet resmi

situs judi slot online

game judi slot online

situs slot online terlengkap

joker123 online deposit pulsa

login slot joker123

agen joker123 slot resmi

agen slot online terlengkap

slot online resmi 2021

taruhan agen slot online

slot online freespin

deposit pulsa slot online

situs bola resmi sbobet

judi slot online pulsa

slot online uang asli

slot game online terpercaya

situs judi slot terbaik

situs slot online indonesia

judi slot online deposit pulsa

game slot online indonesia

judi slot online apk

situs login slot138

situs daftar bd138

link login bd138

login slot138 terpercaya

agen BD138

BD138

slot bonanza138

daftar bonanza138

daftar bonanza138

login bonanza138

daftar slot bonanza138

agen slot bonanza138

data sgp terbaru

agen judi togel online terbaru

situs bandar togel terpercaya

daftar situs taruhan togel

bandar situs togel sgp

agen judi togel terlengkap 2021

situs togel online indonesia

agen daftar togel

bdslot88

agen bdslot88

daftar bdslot88

judi slot deposit pulsa

situs bdslot88

daftar bdslot88

bonanza138

login bonanza138

daftar bonanza138

slot bonanza138

situs bonanza138

Link alternatif bonanza138

situs bonanza138

agen slot bonanza138

bdslot88

slot deposit pulsa

situs togel online

situs idn poker