Category: Volume 6-Issue 4-April-2016

Significance and Need for Social Science Research – The Indian Scenario

Download File

Dr. B.M. alias Santosh Thakare Bu milleti bugün idam sehpasý karþýsýnda bulunduran iþlerin ve hareketlerin kaynaðý hayaldir, duygulardýr. Uzaklara gitmeye gerek yok. Bu milletin genel seferberliðinin hangi gerçeðe, hangi gerçek hesaba dayandýðýný bir defa düþününüz. Bunun sex hikayeleri tek sebebi duygulardýr! Umumî Savaþ’a, bu milleti götüren nedir? Hangi gerçektir? Duygudur! Daha ilerisine gidelim, geçmiþimize dönelim; […]

Page 5 of 6
© 2016 - 2023 Frontier Theme